Multisystemisk Terapi
Effektiv behandling
av normbrytande ungdomar

Det är lätt att göra rätt!

Enligt Socialstyrelsen* är MST en metod som socialtjänsten bör erbjuda i öppenvård för barn 12–18 år med hög risk för fortsatt normbrytande beteende. Det är lätt att starta MST team och kontinuerlig implementering, kvalitetssäkring och utveckling av modellen görs i samarbete med MST Sverige.

*Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott. Kunskapsstöd med rekommendationer för socialtjänstens arbete med barn 6-17 år, Socialstyrelsen 2021.

Multisystemisk Terapi
Effektiv behandling av normbrytande ungdomar

Det är lätt att göra rätt!

Enligt Socialstyrelsen* är MST en metod som socialtjänsten bör erbjuda i öppenvård för barn 12–18 år med hög risk för fortsatt normbrytande beteende. Det är lätt att starta MST team och kontinuerlig implementering, kvalitetssäkring och utveckling av modellen görs i samarbete med MST Sverige.

*Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott. Kunskapsstöd med rekommendationer för socialtjänstens arbete med barn 6-17 år, Socialstyrelsen 2021

Vad är MST?

Vad är Multisystemisk Terapi (MST)? MST kan erbjuda en lösning för ungdomar 10–18 år med allvarliga beteendeproblem när de och deras familj inte klarar det på egen hand. Problemen kan variera i natur men handlar ofta om sådant som kan leda till en placering utanför hemmet:
 • Kriminalitet
 • Substansbruk (alkohol & droger)
 • Skolproblematik (frånvaro och störande beteende)
 • Aggressivitet
 • Rymningar och olovandes borta från hemmet

MST är en intensiv behandling som bedrivs i hemmet samt i hela den miljö ungdomen befinner sig såsom i skolan och ute tillsammans med vänner och den görs i tätt samarbete med familjen, skolpersonal samt andra vuxna som finns eller behövs i den unges liv, inklusive polis och andra personer som träffar på ungdomen ute. När fler personer samarbetar kring ungdomen kan de gemensamt hitta sätt att hantera problemen som håller över tid och ungdomen kan fortsätta att bo hemma och gå till sin skola. 

Vad gör MST framgångsrikt?

MST ger inte upp om ungdomen eller någon annan viktig person inte är motiverad till förändring. Varje familj tilldelas en MST-terapeut vars uppgift är att finnas där för dem, ta vara på deras styrkor och stärka dem så att de kan hantera nuvarande och kommande problem. Under mottot ”Whatever it takes” gör vi allt vi kan för att få ungdomen tillbaka på rätt spår. MST är uppbyggt på faktorer som forskning visat är effektiva komponenter i öppenvårdsbehandling:

 • Alla system i ungdomens liv inkluderas (individuella förutsättningar, familj, umgänge, skolgång och närområde/fritiden)
 • Behandlingen är intensiv med flera träffar i veckan, så ofta som behövs under en period på 4-5 månader
 • MST-teamet arbetar flexibelt på tider som passar familjen och kan nås 24/7
 • Alla metoder som används är evidensbaserade med tydligt stöd i forskning
 • MST-teamet får kontinuerligt stöd av MST Sverige i form av handledning, utbildning och kvalitetssäkring

Huvudmål för MST

 • Ungdomen fortsätter att bo hemma (placering utanför hemmet undviks eller förkortas)

 • Ungdomen går i skolan, har arbete eller annan daglig sysselsättning.

 • Ungdomen begår inga brott

 • Ungdomen eliminerar eller minskar substansbruk

 • Familjen och systemen runt ungdomen lär sig att hantera kommande problem

Resultat efter avslutade MST-behandlingar

I Sverige har över 3 900 familjer haft MST sedan starten 2003

91% av ungdomarna bor KVAR hEMMA
91%
78% tar mindre droger och alkohol
78%
76% går i skolan eller arbetar
76%
84% har förbättrade familjerelationer
84%
86% av ungdomarna begår inte brott
86%

Varför MST?

Kostnadseffektivt – bra kliniska och ekonomiska resultat jämfört med exempelvis HVB eller institutionsplacering.

Sociala vinster etc. – bra kliniska och ekonomiska resultat jämfört med exempelvis HVB eller institutionsplacering.

Hur fungerar MST?

Grunden i MST-modellen är att förändra det normbrytande beteendet hos ungdomar och att se till att familjen med hjälp av sin omgivning självständigt kan klara av framtida problem, så att ungdomen kan fortsätta att bo hemma, gå kvar i sin skola och att placering utanför hemmet kan förhindras eller förkortas.

MST-terapeuter arbetar i miljöer där ungdomarna befinner sig, hemma, i närområdet och på skolan eftersom samtliga delar (system) av en ungdoms liv påverkar hur hen har det och beter sig (i enlighet med Bronfenbrenners socialekologiska modell nedan).

Målgrupp

MST är framtaget för att arbeta med ungdomar i åldern 10-18 år med antisociala beteendeproblem. Problemen kan variera i natur men handlar ofta om sådant som kan leda till en placering utanför hemmet:

 • Kriminalitet
 • Substansbruk (alkohol & droger)
 • Skolproblematik (frånvaro och störande beteende)
 • Aggressivitet
 • Rymningar och olovandes borta från hemmet

Ungdomarnas vårdnadshavare/föräldrar har en central roll i behandlingen och deras deltagande i arbetet är en förutsättning för att kunna arbeta med MST.

En annan förutsättning för en MST behandling är att det finns en tydlig intention att ungdomen ska bo kvar i hemmet.  Om en ungdom är placerad vid behandlingens start ska en tydlig planering finnas för när hemflytt sker, i samråd med socialtjänst, MST-teamet och familjen, innan behandlingen påbörjas.

MST-terapeuter arbetar i miljöer där ungdomarna befinner sig, hemma, i närområdet och på skolan eftersom samtliga delar (system) av en ungdoms liv påverkar hur hen har det och beter sig (i enlighet med Bronfenbrenners socialekologiska modell nedan).

Flexibel behandling

Flexibel behandling

MST-terapeuterna träffar familjen och andra personer i den unges nätverk flera gånger per vecka. De är hos familjen när det behövs och på tider som passar familjen, så att inte någon familjemedlem ska behöva missa viktig skoltid eller arbete. Teamet har dessutom beredskap 24 timmar om dygnet alla årets dagar, för att kunna stötta familjer under akuta situationer. Att arbeta hemma hos familjen och på flexibla tider engagemanget och deltagandet hos många familjer och ökar antalet fullföljda behandlingar.

Behandlingsplan

Familjen och MST-terapeuten samarbetar genom att tillsammans skapa en behandlingsplan som är anpassade för just sin ungdom och sin familjs förutsättningar. De sätter tillsammans övergripande mål för hela behandlingen (som är 4-5 månader lång) samt delmål varje vecka, vilka utvärderas och uppdateras för att hålla fokus i arbetet. Planerna är meningsfulla för familjen och bygger på att använda familjemedlemmars styrkor för att nå förändring. Detta ökar chansen för en framgångsrik behandling med uppnådda mål, men också för att positiva resultat skall hålla över tid.

Terapeuterna arbetar genom en strukturerad metod för att säkerställa att vi arbetar med rätt saker som är uppbyggd av och styrs av nio tydliga behandlingsprinciper.

De nio principerna inom MST

1. Analys

Syftet med analysen är att förstå vad som bidrar till de identifierade problemen i ett systemiskt sammanhang.

2. Styrkefokus

Arbetet ska betona det positiva och använda systemens styrkor för förändring.

3. Ökat ansvar

Interventioner ska uppmuntra ansvarsfullt beteende och minska oansvarigt beteende.

4. Fokus på nuet

Interventioner ska vara fokuserade på ”här och nu”, handlingsinriktade och specifika.

5. Fokus på beteendemönster

Interventioner ska adressera beteendesekvenser och interaktionsmönster inom och mellan de system som upprätthåller de identifierade problemen.

6. Rätt utvecklingsnivå

Interventioner ska utformas så att de passar den enskildes utvecklingsnivå och -behov.

7. Kontinuerlig insats

Interventioner ska innebära dagligt arbete av familjemedlemmar och andra involverade i behandlingen.

8. Utvärdering och Ansvarstagande

Interventioners effektivitet utvärderas kontinuerligt från olika perspektiv. MST-terapeuten och teamet har ansvaret för att komma förbi de hinder som står i vägen för lyckade resultat.

9. Generalisering

Interventioner ska vara utformade så att de kan generaliseras och bidra till att förändring upprätthålls över tid.

Behandlingsmetoder

Det har i forskning visat sig mer effektivt att arbeta på hemmaplan i öppenvården än genom placering på institution när det gäller att minska brottslighet och substansbruk hos ungdomar. Det finns positiva effekter för både individ, familj samt samhällsekonomiskt. En anledning till detta är möjligheten att arbeta med ungdomarna i deras naturliga miljö och göra förändringar när det gäller kompisar, skolmiljö, relationer och mönster i hemmet.

MST arbetar utifrån interventioner som anpassas utifrån varje familjens behov och situation. Arbetet och interventionerna utformas och grundar sig bland annat i Bronfenbrenners socialekologiska modell, KBT, strategisk- och strukturell familjeterapi, beteendeterapi och föräldraskapsträning.

De nio principerna inom MST

1. Analys

Syftet med analysen är att förstå vad som bidrar till de identifierade problemen i ett systemiskt sammanhang.

2. Styrkefokus

Arbetet ska betona det positiva och använda systemens styrkor för förändring.

3. Ökat ansvar

Interventioner ska uppmuntra ansvarsfullt beteende och minska oansvarigt beteende.

4. Fokus på nuet

Interventioner ska vara fokuserade på ”här och nu”, handlingsinriktade och specifika.

5. Fokus beteendemönster

Interventioner ska adressera beteendesekvenser och interaktionsmönster inom och mellan de system som upprätthåller de identifierade problemen.

6. Rätt utvecklingsnivå

Interventioner ska utformas så att de passar den enskildes utvecklingsnivå och -behov.

7. Kontinuerlig insats

Interventioner ska innebära dagligt arbete av familjemedlemmar och andra involverade i behandlingen.

8. Utvärdering och ansvarstagande

Interventioners effektivitet utvärderas kontinuerligt från olika perspektiv. MST-terapeuten och teamet har ansvaret för att komma förbi de hinder som står i vägen för lyckade resultat.

9. Generalisering

Interventioner ska vara utformade så att de kan generaliseras och bidra till att förändring upprätthålls över tid.

Behandlingsmetoder

Det har i forskning visat sig mer effektivt att arbeta på hemmaplan i öppenvården än genom placering på institution när det gäller att minska brottslighet och substansbruk hos ungdomar. Det finns positiva effekter för både individ, familj samt samhällsekonomiskt. En anledning till detta är möjligheten att arbeta med ungdomarna i deras naturliga miljö och göra förändringar när det gäller kompisar, skolmiljö, relationer och mönster i hemmet.

Röster om MST

Läs mer

Om oss

Solega har det övergripande ansvaret för Multisystemisk terapi (MST) i Sverige. Vi är metodgaranter och står för utbildning, kvalitetssäkring och handledning i metoden för samtliga team i Sverige. 

Emma Ulfsdotter Ljunggren

VD och verksamhetsansvarig

Verksamhetschef på Solega AB med lång och gedigen erfarenhet av systemiskt arbete, framför allt inom metoden MST (Multisystemiskt terapi). 

Emma arbetar som Programchef för MST Sverige och ansvarar för kvalitetssäkringen i MST-team runt om i Sverige samt andra europeiska länder. Hon har långvarig erfarenhet av arbete med antisocialt beteende hos ungdomar, systemiskt familjearbete och även bakgrund i HVB och institutionsvård. Emma är en av de personer som introducerade CM (Contingency Management, en evidensbaserad metod för substansbruk) i Sverige inom ramen för MST. Utöver detta har Emma även utformat ett nytt föräldrastödsprogram för Stockholm Stad och varit ansvarig för andra fristående utbildningar och handledningsuppdrag i olika organisationer.

Telefon: 070-932 17 46

E-post: emma@solega.se

Gemensam E-post: info@mstsverige.se

Anders Öhman

Behandlings- och Utbildningsansvarig

Behandlings- och utbildningsansvarig på Solega AB och arbetar som MST-expert och ansvarar för kvalitetssäkringen i MST-team runt om i Sverige samt andra europeiska länder.

Anders har långvarig erfarenhet av arbete med systemiskt arbete framför allt gällande antisocialt beteende hos ungdomar, har arbetat som enhetschef för öppenvården på kommun och har även en bakgrund inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Anders har vid flertal tillfällen ansvarat för fristående utbildningar i olika kommuner och organisationer.  Anders är en av de personer som introducerade CM (Contingency Management, en evidensbaserad metod för substansbruk) i Sverige inom ramen för MST.

Telefon: 070-539 65 71 

E-post: anders@solega.se

Gemensam E-post: info@mstsverige.se

 

NYHETSBREV: Få nyheter och intressant info från MST Sverige

©juli 19, 2024 12:17 e m, Shoutery Media, All Rights Reserved

Anders Öhman

Telefon: 070-539 65 71

E-post: anders@solega.se
Gemensam E-post: info@mstsverige.se

Emma Ulfsdotter Ljunggren

Telefon: 070-932 17 46

E-post:
emma@solega.se
Gemensam E-post:
info@mstsverige.se

Starta MST-team

Kontakta oss om du är intresserad av att starta ett nytt MST-Team i din region. 

Läs mer om hur det går till på fliken “Starta MST-team”